Ny ANMÄLAN om lex Sarah inom Vård och Omsorg Mölndals Stad.
2020-11-11

Kortfattad beskrivning av det allvarliga missförhållandet eller risken för ett allvarligt missförhållande och konsekvenserna för den enskildeI

vård- och omsorgsförvaltningen finns tre funktionsstödsområden, ”Socialpsykiatri”, ”Bostäder LSS” och ”Korttidsverksamheter, personligt stöd och daglig verksamhet”. Varje område har en områdeschef, enhetschefer för enskilda verksamheter och en metodutvecklare. Samtliga tre metodutvecklare har gjort en granskning som avser biståndsenheten utifrån det uppdragsdokument som biståndsenheten LSS/PF (socialpsykiatri) skickar till verkställigheten (utförarverksamheterna) så de kan säkerställa brukarnas beslut om stöd i en genomförandeplan.

Granskningen gjordes utifrån utvalda insatser och utifrån beslut enligt socialtjänstlag (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Det som framkom vid granskningen var att det var ett stort antal brukare som helt saknade uppdragsdokument och flera av de som hade det saknade behovsbedömning enligt IBIC, bristande uppföljning av beslut i flera ärenden.

Avvikelsen rapporterades den 30 juni 2020 av socialt ansvarig samordnare.

Läsa upp Text